Rådgivning og CE-mærkning

Skjødt Engineering leverer rådgivningsydelser inden for følgende områder.

CE-mærkning i henhold til de europæiske direktiver

I forbindelse med CE-mærkning af produkter og udstyr, kan vi hjælpe med udarbejdelse af:

 • Lovkrævet teknisk dokumentation, herunder anvendelse af en lang række harmoniserede standarder, som danner grundlag for CE-mærkningen
 • Risikovurderinger
 • Overensstemmelseserklæringer
 • Mærkeplader
 • Brugsanvisninger
 • Dialog med 3. parts organer i forbindelse krav om certificering
 • Træning og oplæring af personer, som vil lære at håndtere opgaverne selv

Vi leverer nævnte ydelser inden for følgende europæiske direktiver;

 • Maskindirektivet 2006/42/EF (MD)
 • ATEX-direktivet 2014/34/EU (ATEX)
 • Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU (PED)

Vi anbefaler at du kontakter os allerede inden du påbegynder udvikling og konstruktion af dit produkt eller maskine, da et uhensigtsmæssigt design eller maskinstruktur, kan besværliggøre løsning af opgaven og dermed også være forbundet med unødvendige høje omkostninger.

Produktudvikling

Vi arbejder målrettet og systematisk med vores opgaver, således at vores kunder oplever en optimal arbejdsproces, men også for tidligt i projektet eller opgaven at få fastlagt om projektet kan realiseres i forhold til ide, design og myndighedskrav.
Med vores erfaringer fra tidligere projekter med godkendelser fra myndigheder og organer kan vi hurtigt hjælpe vores kunder med at isolere eventuelle problemområder og komme med forslag til ændringer, så projektet kommer i mål. Vi arbejder med vores projekter på følgende måde;

 1. Afklaring opgave/projekt og gennemgang af kravspecifikationer
 2. Ide/udviklingsfase
 3. Fastlæggelse af lovkrav, herunder relevante direktiver og relevante standarder
 4. Udarbejdelse af dokumentation
 5. Produkt eller opgaverealisering
 6. Involvering af eventuelle godkendende/certificerende instanser
 7. CE-mærkning

Har du en særlig opgave eller en nyt produkt der skal realiseres, er vi altid klar til nye udfordringer.

Risikovurderinger, HAZOP, SWIFT

Der kan være behov for udarbejdelse af risikovurderinger i mange sammenhænge, fx i forbindelse med kvalitetsledelse, processer eller konstruktioner. Afhængig af kompleksiteten, kan der være behov for en mere systematisk fremgangsmåde for at kortlægge hvilke risici, som skal underkastes en risikovurdering, hvorfor vi i forbindelse med risikoanalyser, anvender værktøjer som fx;

 • HAZOP
 • SWIFT

Er der tale om produkter eller enheder, som er omfattet af et eller flere europæiske direktiver, vil udgangspunktet normalt være de anførte væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav (VSSK’er) i direktiverne.

Zoneklassificering (ATEX)

Virksomheder som har områder eller processer, hvor der i forbindelse med forarbejdning eller håndtering af farlige stoffer, er risiko for at der kan opstå en eksplosiv atmosfære forårsaget af fx gas, dampe eller brændbart støv, skal følge reglerne i 99/92-EF direktivet, som kræver at sådanne områder skal have udarbejdet en zoneklassificeringsplan. Hvorvidt en virksomhed er omfattet af kravene er i visse tilfælde helt åbenlyse, hvor det i andre tilfælde kan være nødvendig at foretage en nærmere kortlægning og analyse af forholdende for at fastslå om virksomheden er omfattet af reglerne.

Har din virksomhed brug for hjælp, kan vi assistere med services som;

 • Kortlægning af processer og indretning af farlige områder
 • Kortlægning af data for farlige stoffer
 • Foretage udslipsanalyser med tilhørende beregninger
 • Udarbejdelse af zoneklassificeringsrapport og zoneplaner (gas/støv) i henhold til gældende udgaver af EN60079-10-1 og/eller EN60079-10-2
 • Myndighedskontakt
 • Visitering af/og Dialog med underleverandører

ATEX-APV

Virksomheder som har områder med eksplosiv gas- eller støvatmosfære i farlige mængder, er omfattet af ATEX 99/92/EF direktivet.
Disse virksomheder skulle inden den 30. juni 2006 have kortlagt eventuelle eksplosionsrisici og foretaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på arbejdstagers sikkerhed og sundhed. Dette indebærer at der skal udarbejdes et eksplosionssikringsdokument (den såkaldte ATEX-APV) som dokumentation. Vær opmærksom på, at det er arbejdsgiveren som bærer ansvaret for, at sikkerheden er i orden.

Hvor finder man typisk eksplosiv atmosfærer

 • Gas distribution
 • Sprøjtelakering
 • Metallurgi
 • Kemisk industri
 • Affaldspladser
 • Renseanlæg
 • Olieraffinaderier
 • Batterirum
 • Træforarbejdningsindustri
 • Korn- og foderstofindustri
 • Landbrug
 • Fødevareindustri
 • Farmaceutisk industri
 • Kraftværker

Hvis du har brug for assistance til udarbejdelse af virksomhedens ATEX-APV er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde og få et overblik over hvorvidt jeres virksomhed opfylder reglerne. Afhængig af jeres behov, kan vi tilbydes løsninger som:

 • Vurdering af virksomhedens farlige områder i forhold til eksplosionssikkerhed og udarbejdelse af en statusrapport.
 • Udarbejdelse af ATEX-APV i overensstemmelse med reglerne i ATEX 99/92-EF-direktivet
 • Risikovurdering af produktionsudstyr
 • Oplæring af arbejdstager
 • Zoneklassificering
 • Kortlægning af eksplosive stoffers egenskaber og eksplosionsdata.
 • Virksomhedstilpasset kursus i forhold til ATEX-reglerne

Bygherrerådgivning

Mange byggerier indeholder i dag et eller flere maskinanlæg, fx i form af ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeanlæg, automatisk dør og vinduer, samt solafskærmningsanlæg. Nævnt anlæg er eksempler på maskiner, som blandt andet skal CE-mærkes i henhold til maskindirektivet og andre relevante direktiver som fx EMC-, PED- og RoHS-direktiverne. Som bygherre kan det ofte være svært at gennemskue hvilke anlæg der betegnes som maskinanlæg og hvilke der blot er bygningsdele eller installationer. Desværre er der set mange eksempler på at bygherren ufrivilligt må påtage sig ansvaret som fabrikant, idet det i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet ikke er beskrevet, hvem der skal påtage sig ansvaret som fabrikant i forbindelse med udførelsen af et anlæg. Situationen opstår typisk, hvor en bygherre fx køber en dør af en leverandør og en dørmotor af en anden og et styresystem af en tredje leverandør. Når delene bygges sammen, fremstår det samlede dørsystem som en maskine, med deraf krav om en CE-mærkning af sammenbygningen, herunder udarbejdelse af teknisk dossier. Ofte vil de enkelte leverandører blot betegne sig som komponentleverandører og vil derfor ikke påtage sig ansvaret som fabrikant af sammenbygningen. Tilbage står bygherren med fabrikantansvaret og dermed ansvaret for den overordnede CE-mærkningen.

Vi kan bistå bygherrer med følgende ydelser

 • Udarbejdelse af kravspecifikationer i forhold til maskiner
 • Gennemgang af udbudsmateriale for maskinanlæg
 • Gennemførelse af CE-mærkning på vegne af bygherrer, herunder udarbejdelse af det lovpligtige tekniske dossier i henhold til Maskindirektivet og andre relevante direktiver
 • Visitation af lovpligtig dokumentation (CE-mærkning) for maskiner før der indgås aftale med en leverandør af et maskinanlæg